ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ที่ตั้งของโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
นักเรียนทุนเรียนดี
เกียรติคุณที่ได้รับ
สรุปผลการประเมินคุณภาพ
แผนที่โรงเรียน
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
คณะครูสายชั้นอนุบาล ๑
คณะครูสายชั้นอนุบาล ๒
คณะครูสายชั้น ป.๑
คณะครูสายชั้น ป.๒
คณะครูสายชั้น ป.๓
คณะครูสายชั้น ป.๔
คณะครูสายชั้น ป.๕
คณะครูสายชั้น ป.๖
ครูสายพิเศษชั้น ป.1-3
ครูสายพิเศษชั้น ป.4-6
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
แม่ครัว
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย
อัตราข้าราชการครู ตามวิชาเอก
อัตราข้าราชการครู ตามวุฒิการศึกษา
คณะกรรมการสภานักเรียน
ผลงาน ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยากรแกนนำ Intel Teach Essentials
งานวิจัยในชั้นเรียน
กำลังออนไลน์1คน
ผู้ชมวันนี้137คน
ผู้ชมเมื่อวาน357คน
ผู้ชมเดือนนี้1482คน
ผู้ชมเดือนก่อน5855คน
ผู้ชมทั้งสิ้น315567คน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
สถานที่ตั้ง
10/11 หมู่ 11 ซอยหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
อักษรย่อ
ส.ส.
วันก่อตั้งโรงเรียน
18 พฤษภาคม 2522
ที่ดิน
6 ไร่ 80 ตารางวา
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธอัครวิสุทธิประทีป
ปรัชญาโรงเรียน
ประพฤติดี กีฬาเด่น เน้นความรู้ คู่คุณธรรม
เครื่องหมายประจำโรงเรียน
รูปหอรัชมงคล
สีประจำโรงเรียน
ฟ้า - ขาว
ผู้บริจาคที่ดิน
บริษัทสุวิทย์และเสรี จำกัด
ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก
นายจำลอง เชียร์มาลางกูร
ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน
ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร  อินทจันทร์
 
 
 ปรัชญาโรงเรียน
ประพฤติดี     กีฬาเด่น   เน้นความรู้    คู่คุณธรรม
 
 
  

ปณิธาน
“ เราจะอบรมสั่งสอนนักเรียนทุกคน ให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม ”
 
 
 

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

คู่คุณธรรม จริยธรรม นำครูสู่วิชาชีพ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
พันธกิจ
   1. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับดี
   2. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
   4. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีคุณภาพ
   5. เปิดโอกาสให้ชุมชน มีส่วนร่วม ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
 
                         1. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
                  2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี เก่งและมีความสุข โดยมีการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                  3. ครูมีความสามารถในการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม
                  4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล
                  5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 

กลยุทธ์
 
2.61  กลยุทย์ตามแผนบริหารราขการกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติราชการของสำนักการศึกษา
1. จัดการเรียนสำหรับพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพร้อมตามพัฒนาการอย่างเหมาะสมกับวัยเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. เปิดโอกาสให้ชุมชน กรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนร่วมการจัดการศึกษาและสนับสนุนพัฒนาทุกด้าน
3. จัดระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมาภิบาล
2.6.2 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ระดับดี เน้นคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
4. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. เปิดโอกาสให้ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
 
 
 
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
10/11 หมู่ 11 ซอยหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร