โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
  
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ที่ตั้งของโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
นักเรียนทุนเรียนดี
เกียรติคุณที่ได้รับ
สรุปผลการประเมินคุณภาพ
แผนที่โรงเรียน
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
คณะครูสายชั้นอนุบาล ๑
คณะครูสายชั้นอนุบาล ๒
คณะครูสายชั้น ป.๑
คณะครูสายชั้น ป.๒
คณะครูสายชั้น ป.๓
คณะครูสายชั้น ป.๔
คณะครูสายชั้น ป.๕
คณะครูสายชั้น ป.๖
ครูสายพิเศษชั้น ป.1-3
ครูสายพิเศษชั้น ป.4-6
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
แม่ครัว
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย
อัตราข้าราชการครู ตามวิชาเอก
อัตราข้าราชการครู ตามวุฒิการศึกษา
คณะกรรมการสภานักเรียน
ผลงาน ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยากรแกนนำ Intel Teach Essentials
งานวิจัยในชั้นเรียน
กำลังออนไลน์2คน
ผู้ชมวันนี้89คน
ผู้ชมเมื่อวาน144คน
ผู้ชมเดือนนี้1846คน
ผู้ชมเดือนก่อน4655คน
ผู้ชมทั้งสิ้น203515คน
เกียรติคุณที่ได้รับ
ด้านโรงเรียน
- รางวัลชนะเลิศประกวดทำนองสรภัญญะ
- รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทระดับเขต
- รางวัลชนะเลิศเยาวชน คนดี  ศรีประเวศ
- โรงเรียนวิถีธรรม  วิถีพุทธ ดีเด่น
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเหรียญทอง

- เป็นโรงเรียนผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนที่ 32

- โรงเรียนนำร่อง ICT

- โรงเรียนรักการอ่าน

- โรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สมศและ เป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

 
ด้านครู
- ครูมาตรฐานดีเด่น ครูแกนนำวิทยาศาสตร์ ครูแกนนำภาษาไทย ของสำนักงานเขตประเวศ
ด้านนักเรียน
- รางวัลชนะเลิศประกวดทำนองสรภัญญะ
- รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทระดับเขต
- รางวัลชนะเลิศเยาวชน คนดี  ศรีประเวศ
-
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน "รายการเก่งจริงนะ" ทางทีวี ช่อง 3
 
- รางวัลที่ 3 ในการ ประกวดสวนสนาม(ยุวกาชาด ปี 2555)

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Microsoft IT Youth Challenge 2006

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนศรีพฤฒา

- รางวัลที่ 1 ในการแข่งขันวิ่งสู่สุขภาพดี

- รางวัลที่ 2 ในการคัดลายมือ ณ สนามไทย-ญี่ปุ่น

- รางวัลที่ 3 ในการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้ท้องถิ่น

ด้านผู้บริหาร

          Ÿ   นางสาวนภาพร  ล้อธรรมจักร  รับโล่ผู้บริหารดีเด่น ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ด้านครู  

v  นายอรรณพ โพธิ์สอน   ครูดีเด่น ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

v  นางสาวเบญจะ  คำมะสอน  ครูดีเด่น ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

vนางสุภาณี  เพชรรัตน์  ครูดีเด่น ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

vนางรัชดา  ขัตติยะ  ครูดีเด่น ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

vนางสาววราภรณ์  แก้วคำมูล  ครูดีเด่น ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

vนางกิตติพรรณ  เจริญสุข  ครูดีเด่น ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

vนางยสิทธิพงศ์  เรืองนภาเพ็ญ  ครูดีเด่น ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

vนางศจี  สุวรรณนัง  ครูดีเด่น ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

v  ครูมาตรฐานดีเด่น   ของสำนักงานเขตประเวศ

 Ÿ  นายเติมศักดิ์  มุสิกะวัน            Ÿ  นายไพสาร  คูประเสริฐ    Ÿ  นางสาวสุภิญญา  สังขบุณย์ 
     
Ÿ  นางรสวรรณ  มานะกิจสมบุรณ์    Ÿ   นางสาวลัดดาวัณย์  หวังวิวัฒน์เจริญ         
ด้านนักเรียน     -  กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน

                                   วันวิสาขบูชามหามงคล วันสำคัญสากลของโลก ปี 2555

¬ รางวัลชนะเลิศ สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ประเภททีม         

49 คน พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 2,500 บาท

¬  รางวัลชนะเลิศ สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ประเภททีม

99 คน พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 3,000 บาท

¬  รางวัลชนะเลิศ  สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ประเภททีม      99 คน พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร
ทุนการศึกษา 3,500 บาท

¬  รางวัลชนะเลิศ  ประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม ประเภททีม พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 1,000 บาท

¬     รางวัลชนะเลิศ  การตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา    พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร 

โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
10/11 หมู่ 11 ซอยหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร