ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ที่ตั้งของโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
นักเรียนทุนเรียนดี
เกียรติคุณที่ได้รับ
สรุปผลการประเมินคุณภาพ
แผนที่โรงเรียน
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
คณะครูสายชั้นอนุบาล ๑
คณะครูสายชั้นอนุบาล ๒
คณะครูสายชั้น ป.๑
คณะครูสายชั้น ป.๒
คณะครูสายชั้น ป.๓
คณะครูสายชั้น ป.๔
คณะครูสายชั้น ป.๕
คณะครูสายชั้น ป.๖
ครูสายพิเศษชั้น ป.1-3
ครูสายพิเศษชั้น ป.4-6
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
แม่ครัว
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย
อัตราข้าราชการครู ตามวิชาเอก
อัตราข้าราชการครู ตามวุฒิการศึกษา
คณะกรรมการสภานักเรียน
ผลงาน ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยากรแกนนำ Intel Teach Essentials
งานวิจัยในชั้นเรียน
กำลังออนไลน์2คน
ผู้ชมวันนี้72คน
ผู้ชมเมื่อวาน147คน
ผู้ชมเดือนนี้1564คน
ผู้ชมเดือนก่อน5855คน
ผู้ชมทั้งสิ้น315649คน
เกียรติคุณที่ได้รับ
รางวัลปีการศึกษา 2557
การแข่งขันงานวิชาการกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 32  รางวัลที่ได้รับ มีดังนี้
 
ด้านครู
1. การประกวดหนังสืออ่านเพิ่มเติม
    นางอภิญญา  อยู่ดี   ไดัรับรางวัลชนะเลิศ  
    นางกิตติพรรณ  เจริญสุข   ได้รับรางวัลชมเชย
     นายสิทธิพงศ์  เรืองนภาเพ็ญ  ได้รับรางวัลชมเชย
2. การประกวดสื่อการเรียนการสอน
     นางสุกัญญา  เนตรทอง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
     นางสิทธิพงศ์  เรืองนภาเพ็ญ  ได้รับรางวัลที่ 2
 
ด้านนักเรียน
1. การประกวดแข่งขันโครงงาน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
  กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์    ได้รับรางวัลชมเชย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    ได้รับรางวัลชมเชย
  การแข่งขันวาดรูปทักษะทางคอมพิวเตอร์   ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 การประกวดนักเร้องลูกทุ่งเป็นทีม   ได้รับรางวัลชมเชย
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  การแข่งขันทักษะภาษาจีน    3 รายการ  ได้แก่
    - การเล่านิทาน   ได้รับรางวัลชนะเลิศ
    - การคัดลายมือ  ได้รับรางวัลที่ 1 และที่ 2
    - การตอบปัญหา   ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ด้านผู้บริหาร

          Ÿ   นางสาวนภาพร  ล้อธรรมจักร  รับโล่ผู้บริหารดีเด่น ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ด้านครู  

v  นายอรรณพ โพธิ์สอน   ครูดีเด่น ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

v  นางสาวเบญจะ  คำมะสอน  ครูดีเด่น ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

vนางสุภาณี  เพชรรัตน์  ครูดีเด่น ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

vนางรัชดา  ขัตติยะ  ครูดีเด่น ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

vนางสาววราภรณ์  แก้วคำมูล  ครูดีเด่น ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

vนางกิตติพรรณ  เจริญสุข  ครูดีเด่น ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

vนางยสิทธิพงศ์  เรืองนภาเพ็ญ  ครูดีเด่น ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

vนางศจี  สุวรรณนัง  ครูดีเด่น ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

v  ครูมาตรฐานดีเด่น   ของสำนักงานเขตประเวศ

 Ÿ  นายเติมศักดิ์  มุสิกะวัน            Ÿ  นายไพสาร  คูประเสริฐ    Ÿ  นางสาวสุภิญญา  สังขบุณย์ 
     
Ÿ  นางรสวรรณ  มานะกิจสมบุรณ์    Ÿ   นางสาวลัดดาวัณย์  หวังวิวัฒน์เจริญ         
ด้านนักเรียน     -  กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน

                                   วันวิสาขบูชามหามงคล วันสำคัญสากลของโลก ปี 2555

¬ รางวัลชนะเลิศ สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ประเภททีม         

49 คน พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 2,500 บาท

¬  รางวัลชนะเลิศ สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ประเภททีม

99 คน พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 3,000 บาท

¬  รางวัลชนะเลิศ  สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ประเภททีม      99 คน พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร
ทุนการศึกษา 3,500 บาท

¬  รางวัลชนะเลิศ  ประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม ประเภททีม พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 1,000 บาท

¬     รางวัลชนะเลิศ  การตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา    พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร 

ด้านโรงเรียน
- รางวัลชนะเลิศประกวดทำนองสรภัญญะ
- รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทระดับเขต
- รางวัลชนะเลิศเยาวชน คนดี  ศรีประเวศ
- โรงเรียนวิถีธรรม  วิถีพุทธ ดีเด่น
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเหรียญทอง

- เป็นโรงเรียนผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนที่ 32

- โรงเรียนนำร่อง ICT

- โรงเรียนรักการอ่าน

- โรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สมศและ เป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

 
ด้านครู
- ครูมาตรฐานดีเด่น ครูแกนนำวิทยาศาสตร์ ครูแกนนำภาษาไทย ของสำนักงานเขตประเวศ
ด้านนักเรียน
- รางวัลชนะเลิศประกวดทำนองสรภัญญะ
- รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทระดับเขต
- รางวัลชนะเลิศเยาวชน คนดี  ศรีประเวศ
-
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน "รายการเก่งจริงนะ" ทางทีวี ช่อง 3
 
- รางวัลที่ 3 ในการ ประกวดสวนสนาม(ยุวกาชาด ปี 2555)

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Microsoft IT Youth Challenge 2006

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนศรีพฤฒา

- รางวัลที่ 1 ในการแข่งขันวิ่งสู่สุขภาพดี

- รางวัลที่ 2 ในการคัดลายมือ ณ สนามไทย-ญี่ปุ่น

- รางวัลที่ 3 ในการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้ท้องถิ่น
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
10/11 หมู่ 11 ซอยหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร